Sterbefall

KM Maria Steininger

Verstorbene KM Johann Arnreiter
Verstorbene KM Franz Bäck

KM Verstorbene Irene Gahleitner

Verstorbene Siegfried Neumüller
Verstorbene_Rupert_Wieser